Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
CIS-sz-n-z
Dnia 30.12.2014 r. odbyo si spotkanie na zakoczenie kolejnej edycji programu reintegracji spoecznej i zawodowej Centrum Integracji Spoecznej w Chemie. Uczestnicy przez 12 miesicy brali udzia w zajciach zorganizowanych w ramach zatrudnienia socjalnegow czterech grupach zawodowych: kulinarno-porzdkowej, opiekuczo-porzdkowej,porzdkowej i fryzjerskiej. Dwanacie osb otrzymao zawiadczenia ukoczenia programu zatrudnienia socjalnego. Trzy uczestniczki uzyskay tytu czeladnika w zawodzie fryzjer.
Więcej…
 

Celem utworzenia grupy gospodarczej jest nabycie niezbdnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w sferze rnych technik prac porzdkowych oraz drobnych prac naprawczych i konserwatorskich zgodnie z zasadami bezpieczestwa i higieny pracy. Zakres wiedzy, ktr mona naby poprzez uczestnictwo w grupie to rodzaje obiektw i zasady sprztania wedug nowoczesnych systemw utrzymania czystoci. Uczszczanie do grupy gospodarczej umoliwia rwnie zapoznanie si z nowoczesnymi urzdzeniami i osprztem wykorzystywanym w procesie sprztania i konserwacji. Na zajciach zostan rwnie przedstawione zasady: organizacji sub sprztajcych, utrzymywania czystoci na zewntrz i wewntrz budynku/obiektu, segregacji mieci. Uczestnicy nabywaj praktyczne umiejtnoi w zakresie utrzymywania w czystoci terenw przestrzeni miejskiej (parki, skwery, deptak, osiedla, cmentarze, place zabaw itd.) oraz pielgnacji terenw zielonych.

Więcej…
 

Grupa budowlana podczas zaj praktycznych w ramach projektu CIS szansa na zmiany.

Więcej…
 
CIS szansa na zmiany!

Centrum Integracji Spoecznej w Chemie w terminie od 01.04.2014r. do 30.06.2015r. realizuje projekt ?CIS szansa na zmiany !? w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, Priorytet VII, Promocja integracji spoecznej, Dziaanie 7.2 ?Przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej?. Projekt skierowany jest do grupy 30 kobiet i 20 mczyzn. Do projektu przyjmowane bd osoby zameldowane na terenie miasta Chem, zarejestrowane w PUP,
w szczeglnoci: osoby dugotrwale bezrobotne, uzalenione od alkoholu poddajce si procesowi leczenia lub po jego ukoczeniu, osoby bezdomne, osoby po zwolnieniu z zakadu karnego, nieaktywne zawodowo z tytuu opieki nad dziemi lub innymi osobami zalenymi.

Uczestnicy projektu zostali podzieleni na pi grup zawodowych:

- grupa budowlana 10 mczyzn

- grupa gospodarcza 10 mczyzn

- grupa opiekucza 10 kobiet

- grupa kulinarna 10 kobiet

- grupa fryzjerska 10 kobiet

Wszyscy uczestnicy projektu uczestnicz w zajciach z reintegracji spoecznej. W ramach zadania zaplanowane s warsztaty motywacyjne dla wszystkich uczestnikw, ktre maj na celu nabywanie kompetencji kluczowych interpersonalnych i spoecznych niezbdnych w yciu zawodowym i spoecznym, edukacja rodzinna dla uczestnikw majca na celu midzy innymi umiejtno budowania prawidowych relacji w rodzinie pokonywanie trudnoci z wychowaniem dzieci, penienie funkcji w rodzinie, warsztaty aktywizacji zawodowej dla wszystkich uczestnikw majce na celu midzy innymi nabywanie i rozwijanie umiejtnoci, aktywnego poszukiwania pracy, poruszania si po rynku pracy, nasi beneficjenci korzystaj ponadto z porad indywidualnych
z terapeut uzalenie i porad prawnych.

Więcej…
 

Od 1 kwietnia 2014 r. Centrum Integracji Spoecznej rozpocz realizacj projektu ?CIS szans na zmiany!? wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. W kwietniu prowadzona jest rekrutacja do projektu. Uczestnikami projektu mog by osoby wskazane w art.7 Ustawy z dn.12.03.2004 o pomocy spoecznej oraz art.1 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym, m.in.: osoby dugotrwale bezrobotne, uzalenione od alkoholu po zakoczeniu psychoterapii w zakadzie lecznictwa odwykowego, bezdomne, po zwolnieniu z zakadu karnego. Osoby te musz by zameldowane/zamieszkae na terenie miasta Chem.

Formularz zgoszeniowy do pobrania.