Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Razem wśród ludzi
W dniu 10.12.2012 r. odbyo si uroczyste zakoczenie edycji w ramach projektu systemowego ?Razem wrd Ludzi? wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Beneficjenci przez 6 miesicy uczestniczyli w zajciach zorganizowanych w ramach reintegracji spoecznej i zawodowej. Sze osb ? uczestnikw grupy fryzjerskiej zdao egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer. Czterdzieci osb otrzymao zawiadczenia ukoczenia programu zatrudnienia socjalnego.

Więcej…
 
Spotkanie integracyjne w "Moim Edenie"

Dnia 29.06.2012 r. uczestnicy projektu systemowego wraz z dziemi uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym w ?Moim Edenie?. Kadra CIS obecna na spotkaniu przygotowaa dla wszystkich gorcy poczstunek ? kiebaski z grilla a z myl o najmodszych rwnie ciastka, owoce i sone przekski. Dla dzieci niema atrakcj byy trampoliny, rowerki wodne oraz moliwo kpieli. Dopisaa pogoda i dobry humor. Czas spedzilimy bardzo przyjemnie.

Więcej…
 

W dniu 11.06.2012 r. 40 osb dugotrwale bezrobotnych z terenu miasta Chem rozpoczo program reintegracji spoecznej i zawodowej w Centrum Integracji Spoecznej w Chemie w ramach projektu systemowego ?Razem wrd Ludzi? wspfinansowanego przez Unie Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Nowi uczestnicy bed przez sze kolejnych miesicy nabywali umiejtnoci zawodowe w piciu grupach: fryzjerskiej, porzdkowej, remontowo ? porzdkowej, opiekuczo ? porzdkowej i kulinarno ? porzdkowej.

Więcej…
 

W dniu 30.11.2011 r. odbyo si uroczyste zakoczenie projektu systemowego ?Razem wrd Ludzi? wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Beneficjenci przez 6 miesicy uczestniczyli w rnorakich zajciach zorganizowanych w ramach reintegracji spoecznej i odbywali praktyki w celu zdobycia nowego dowiadczenia zawodowego. W czci oficjalnej na pocztek gos zabraa Pani Katarzyna Sokoowska ? dyrektor CIS, nastpnie zostaa przedstawiona prezentacja podsumowujca projekt. Instruktorzy reintegracji zawodowej wrczyli dyplomy uczestnikom miesica padziernika w poszczeglnych grupach. Na koniec wszyscy uczestnicy (29 osb) otrzymali zawiadczenia ukoczenia programu i zostali zaproszeni na poczstunek przygotowany przez beneficjentki grupy kulinarnej II edycji projektu ?Nowa Szansa?.

Więcej…
 

Od 01.06.2011 r. kolejna grupa rozpocza realizacj programu reintegracji spoecznej i zawodowej w Centrum Integracji Spoecznej w ramach projektu systemowego ?Razem wrd ludzi? wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Uczestniczki Grupy Kulinarnej w ramach Praktycznej Nauki Zawodu nabywaj w pracowni kulinarnej w Centrum Integracji Spoecznej umiejtnoci sporzdzania potraw zgodnie z wymogami technologii ywienia. S wdraani do przestrzegania przepisw oraz zasad higieny i bezpieczestwa pracy w kuchni oraz ekonomicznego wykorzystywania surowcw i estetycznego podawania potraw. Zajcia z teorii zawodu w poczeniu z zajciami praktycznymi w pracowni kulinarnej oraz praktykami zawodowymi na zewntrz przygotowuj do pracy w zawodzie kucharz, pomoc kuchenna i innych zawodw brany gastronomicznej.

Więcej…
 
Dnia 15.07.2011 odbyo si ogoszenie wynikw wyonionych Uczestnikw Miesica czerwca. Na pocztku gos zabraa Pani Magdalena Kuczyska ? pracownik socjalna. Nastpnie Instruktor Zawodu Grupy Kulinarnej ? Pani Marzena Sawecka; przypomniaa zgromadzonym Zasady wyaniania ?Uczestnika Miesica? i kryteria wyboru, jakimi kieruje si kadra edukacyjno ? terapeutyczna CIS -u. W dalszej kolejnoci ogosia wyniki.

Więcej…
 

Dnia 24.06.2011 odbyo si spotkanie integracyjne uczestnikw Centrum Integracji Spoecznej (projekt systemowy ?Razem wrd ludzi?) w Orodku Rekreacyjno ? Sportowym ?Mj Eden? w Strupinie. Rodzice wraz z dziemi przyjemnie spdzili czas na wsplnej zabawie i grillowaniu.

Więcej…
 
Od 01.06.2011 r. kolejna grupa rozpocza realizacj programu reintegracji spoecznej i zawodowej w Centrum Integracji Spoecznej w ramach projektu systemowego ?Razem wrd ludzi? wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. Uczestnikami programu s osoby dugotrwale bezrobotne, uzalenione od alkoholu poddajce si procesowi leczenia lub po jego ukoczeniu, osoby bezdomne, osoby po zwolnieniu z zakadu karnego. Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego podpisao 30 osb w czterech grupach zawodowych: porzdkowej i remontowej, kulinarnej oraz fryzjerskiej.

Więcej…
 
W dniu 1 grudnia 2010 roku odbyo si oficjalne zakoczenie IV edycji programu reintegracji spoecznej i zawodowej w CIS w Chemie, trwajcego od 1 lutego do 30 listopada 2010 roku. Absolwenci otrzymali zawiadczenie kocowe, potwierdzajce nabycie dodatkowych umiejtnoci zawodowych oraz spoecznych. Podczas spotkania degustowano potrawy przygotowane przez grup kulinarno ? porzdkow. Uroczysto przebiegaa w sympatycznej atmosferze.

Więcej…
 
Wycieczka turystyczno - krajoznawcza
W dniu 23.07.2010r. zorganizowalimy wycieczk turystyczno-krajoznawcz dla naszych uczestnikw do Kazimierza oraz Naczowa. Podczas wycieczki w Kazimierzu zwiedzalimy i podziwialimy Rynek, Gr Trzech Krzyy; beneficjenci pynli statkiem po Wile. W Naczowie zwiedzalimy kaplic w. Karola Boromeusza, park zdrojowy. W pijalni degustowalimy rne rodzaje wd mineralnych. Wszyscy uczestnicy pomimo duego upau byli peni pozytywnych wrae po udanej wycieczce.

Więcej…
 
Jak co roku nasi uczestnicy wzieli udzia 18 maja 2010 r. w festynie na dziedzicu muzealnym przy ul. Lubelskiej 56A z okazji Midzynarodowego Dnia Muzew.
Muzeum zaproponowao szerok gam propozycji i imprez dla wszystkich zainteresowanych, m. in. pokaz haftu krzyykowego, wykonywania mereki, prac rzexbiarskich. Mozna byo rwnie obejrze wystawy Chemskiego Muzeum.
Beneficjenci dowiedzieli si jak w atwy sposb wykona pikne kwiaty z papieru, bizuteri z modeliny. Ciekawym punktem festynu by pokaz walk rycerskich w wykonaniu Bractwa Grodw Czerwieskich oraz pokaz tacw historycznych.

Więcej…
 
Targi pracy 2010
Uczestnicy Centrum Integracji Spoecznej zawsze aktywnie bior udzia w Targach Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urzd Pracy w Chemie. Tak byo i tym razem. Dnia 18.05.2010 r. nasi beneficjenci zapoznali si z aktualnymi ofertami zatrudnienia zarwno w kraju jak i za granic. Oprcz PUP w Chemie swoje oferty proponowali: Agencja Zatrudnienia Prestige, Agencja Zatrudnienia Centrum Eurokontakt oraz Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Edukacji i Pracy Modziey.

Więcej…
 
Spotkanie wielkanocne 2010

Dnia 30.03.2010 r. zorganizowalimy spotkanie wielkanocne, na ktrym skadalimy sobie yczenia. W miej atmosferze delektowalimy si wielkanocnymi potrawami przygotowanymi przez grup kulinarno-porzdkow. To nasze pierwsze wsplne spotkanie zintegrowao wszystkich uczestnikw.

Więcej…
 

Od 01.02.2010 r. rozpocza si kolejna edycja programu reintegracji spoecznej i zawodowej w Centrum Integracji Spoecznej w ramach projektu systemowego ?Razem wrd ludzi? wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. Uczestnikami programu s osoby dugotrwale bezrobotne, uzalenione od alkoholu poddajce si procesowi leczenia lub po jego ukoczeniu, osoby bezdomne, osoby po zwolnieniu z zakadu karnego. Ostatecznie Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego podpisze 63 osoby.