Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności i deklaracja dostępności cyfrowej

 

Centrum Integracji Społecznej w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych:www.cis.chelm.pl oraz cischelm.ssdip.bip.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Data publikacji strony internetowej: r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: r.

Oświadczenie sporządzono: 31.03.2020 r.

W stosunku do ww. stron przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych. W tym celu w dniu 31.03.2020 r. skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ). Z przeprowadzonego testu wynika, że:

 • strona internetowa http://www.cis.chelm.pl/ spełnia wymagania w 79.11 %, stwierdzone niezgodności są w trakcie poprawiania, aczkolwiek w większości dotyczą elementów, które nie powinny wpływać na dostępność zasadniczej zawartości strony;

 • strona internetowa https://cischelm.ssdip.bip.gov.pl/ spełnia wymagania w 99.55 %.

Strony internetowe są częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Strona www.cis.chelm.pl została zaprojektowana tak, aby była możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.
Dokładamy wszelkich starań, aby nasz serwis był zgodny ze standardami WCAG 2.0.
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki np.:

Zmiana rozmiaru czcionki

Powiększ             Ctrl + +
Pomniejsz            Ctrl + -
Rozmiar pierwotny Ctrl + 0

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje dodatkowe i i dane kontaktowe

Dostępność architektoniczna obiektów Centrum

Budynek Centrum Integracji Społecznej w Chełmie przy ul. Połanieckiej 10. Opis dostępności przedstawia się w następujacy sposób:

 • Punkt konsultacyjno-zgłoszeniowy znajduje się na parterze,

 • drzwi mają szerokość powyżej 90 cm,

 • odpowiednio szerokie ciągi komunikacyjne,

 • do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

 • w budynkach nie ma pętli indukcyjnych,

 • w budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

 • w budynkach nie ma obszarów kontroli

 • w budynkach w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .