Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
REGULAMIN KONWENTU KLUBÓW I CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ LUBELSZCZYZNY

REGULAMIN KONWENTU

KLUBÓW I CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ LUBELSZCZYZNY

 

PREAMBUŁA

Uznając korzyści ze wspólnie podejmowanych działań na rzecz rozwoju zatrudnienia socjalnego oraz różych form ekonomii społecznej w Województwie Lubelskim, których kierunki są wyznaczone Wieloletnim Regionalnym Planem Działania na rzecz Promocji Upowszechniania Ekonomii Społecznej oraz Rozwoju Instytucji Sektora Ekonomii Społecznej i jej Otoczenia w Województwie Lubelskim na lata 2013-2020, przyjętym do realizacji Uchwałą Nr CLXXXVI/3830/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 lipca 2013, Sygnatariusze niniejszego Paktu postanowili utworzyć regionalną platformę współpracy pod nazwą Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny.

 

Art. 1

Misja i cele

 

 1. Konwent  Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny jest porozumieniem podmiotów zatrudnienia socjalnego, które posiadają swoje siedziby na obszarze Województwa Lubelskiego, działających zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, którego misją jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz wspieranie się w dążeniu do profesjonalizacji usług reintegracji społecznej i zawodowej, jako partnerskiego ogniwa w systemie pomocy i wsparcia dla osób zagrożonych i wykluczonych społecznie.
 2. Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny, zwany dalej: Konwentem dla realizacji misji przyjmuje następujące cele działania:

1) integracja środowisk instytucjonalnych zajmujących się problemami wykluczenia społecznego wokół problematyki partnerskiej współpracy służącej wzmacnianiu zatrudnienia socjalnego, jako instrumentu ułatwiającego wykonywanie zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz instytucje rynku pracy, szczególnie na obszarze gmin i powiatów Województwa Lubelskiego;

2) propagowanie wiedzy wśród instytucji administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych na temat efektywności rozwiązań ustawy o zatrudnieniu socjalnym, dobrych wzorców działania klubów i centrów integracji społecznej, oraz standardów usług reintegracji społecznej i zawodowej;

3) wspieranie i propagowanie dobrych wzorców partnerskiej współpracy pomiędzy klubami i centrami integracji społecznej a jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami rynku pracy, organizacjami społecznymi oraz wszystkimi innymi podmiotami działającymi w różnych sektorach, w tym także w sektorze gospodarki;

4) inspirowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych do tworzenia na terenie gmin i powiatów Województwa Lubelskiego modeli lokalnej współpracy, opartych na problematyce zatrudnienia socjalnego, tworzenia własnych podmiotów zatrudnienia socjalnego lub podejmowania ścisłej współpracy z już działającymi, sprawdzonymi jednostkami zatrudnienia socjalnego;

5) dążenie do utworzenia z istniejącymi organami doradczo-konsultacyjnymi Województwa Lubelskiego, szczególnie z Regionalnym Zespołem ds. Ekonomii Społecznej, z Wojewódzką Radą Rynku Pracy szerszej regionalnej platformy współpracy, na której reprezentowane byłoby środowisko podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz gmin, które wdrożyły lokalny model współpracy oparty na problematyce zatrudnienia socjalnego.

 

Art. 2

Członkowie Konwentu

 1. Członkami Konwentu są:

1) Członkowie zwyczajni Konwentu, którymi mogą być podmioty zatrudnienia - socjalnego takie jak; kluby integracji społecznej i centra integracji społecznej, posiadające swoje siedziby na terenie Województwa Lubelskiego, oraz dysponujące aktualnym wpisem do rejestru Wojewody Lubelskiego, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

2) Członkowie wspierający Konwent mogą być przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz innych sektorów działalności gospodarczej i społecznej,

3) Członkowie honorowi Konwentu, którymi mogą być instytucje, osoby prywatne oraz osoby fizyczne, które utożsamiają się z ideę zatrudnienia socjalnego.

4) Nowy członek w celu przystąpienia do Konwentu jest zobowiązany do podpisania deklaracji partnerskiej (wzór w załączeniu).

 

Art. 3

Organizacja Konwentu

 1. Konwent jako regionalna platforma współpracy organizuje swoją działalność w formie:

1) zjazdów członków, które obywają się nie rzadziej niż raz w roku, a w szczególnych przypadkach na wniosek 2/3 aktualnego stanu członkowskiego częściej dla rozwiązania najpilniejszych potrzeb,

2) Rady Konwentu, będącej organem wybieralnym na Zjazdach członków zwyczajnych z pośród przedstawicieli uczestniczących w zjeździe,

3) grup roboczych tworzonych w zależności od potrzeb problemowych oraz potrzeby nawiązania współpracy a powoływanych przez Radę Programową,

4) bezpośrednich kontaktów roboczych pomiędzy członkami Konwentu, z wykorzystaniem wizyt studyjnych, poczty elektronicznej, łączności telefonicznej i innej.

 1. Każdy z Członków zwyczajnych deleguje do prac Konwentu swojego przedstawiciela, wskazując odpowiednią osobę w deklaracji członkowskiej.
 2. Członkowie zwyczajni Konwentu wybierają ze swojego grona Radę Konwentu pełniącą funkcję Koordynatora działań Konwentu.
 3. Kadencja Rady Konwentu trwa cztery lata, a praca w niej ma charakter społeczny i nieodpłatny.
 4. Rada Konwentu wybiera ze swojego grona na czas kadencji Przewodniczącego oraz jego zastępcę, przy zachowaniu reguły "wymienności reprezentacyjnej",  tj. z zachowaniem układu, że obie osoby reprezentują w danym roku kalendarzowym przemiennie centrum lub klub integracji społecznej.
 5. Rada Konwentu wybierana jest zwykłą większością głosów członków Konwentu, biorących udział w głosowaniu jawnym.
 6. Rada Konwentu może zaprosić do swych prac ekspertów z obszaru przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym również osoby reprezentujące Marszałka Województwa Lubelskiego, Wojewody Lubelskiego, czy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 7. Członkowie Konwentu mogą powoływać Grupy Robocze wchodzące w strukturę Konwentu, stale ze sobą współpracujące w obszarze rozwiązywania określonych problemów.
 8. Do zadań Rady Konwentu należy w szczególności:

1) organizowanie spotkań Konwentu, przedstawianie planów wspólnych przedsięwzięć;

2) koordynowanie innych działań związanych z funkcjonowaniem Konwentu.

3) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do Konwentu nowych członków, którzy zgłoszą chęć przystąpienia;

4) reprezentowanie członków Konwentu w spotkaniach z przedstawicielami instytucji administracji rządowej, samorządowej, przedsiębiorcami oraz parlamentarzystami, a także przedstawianie stanowisk Konwentu na forum publicznym,

5) przygotowywanie i wydawanie komunikatów i informacji o pracach Konwentu.

10. Obsługę administracyjno-biurową w postaci sekretariatu Konwentu zapewnia Przewodniczący Rady Konwentu.

Art.4

Postanowienia końcowe

Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają uzgodnienia z członkami Konwentu na zasadzie zwykłej większości głosów, a także potwierdzenia ich wprowadzenia w formie pisemnej w postaci aneksu.