Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Reintegracja zawodowa

Reintegracja zawodowa czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (praktyki zawodowe).

ZAJĘCIA Z ZAKRESU REINTEGRACJI ZAWODOWEJ:
przekwalifikowania zawodowe (kursy, szkolenia), nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych, zajęcia praktyczne (warsztaty, praktyki) uczestników CIS prowadzą instruktorzy zawodu. Zajęcia reintegracji zawodowej dotyczące rozpoczynania i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej prowadzi doradca zawodowy. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników CIS zaangażowanych w ten obszar usług sąprzedstawione w regulaminie organizacyjnym CIS.
Przekwalifikowania zawodowe (kursy, szkolenia) nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych obejmują naukę zawodu w celu zdobycia umiejętności zawodowych, przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych uczestników. W rezultacie szkolenia zawodowego uczestnicy CIS powinni być w większym stopniu zdolni do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.