Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Reintegracja spoleczna

Reintegracja spoeczna czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczcej w zajciach w Centrum Integracji Spoecznej umiejtnoci uczestniczenia w yciu spoecznoci lokalnej i penienia rl spoecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (warsztaty motywacyjne, warsztaty z doradztwa zawodowego, edukacja oglna, grupa psychoedukacyjna dla rodzicw, grupa terapeutyczna dla osb uzalenionych).


ZAJCIA Z ZAKRESU REINTEGRACJI SPOECZNEJ:
1. Bloki tematyczne obejmujce warsztaty motywacyjne:
- zasady komunikacji interpersonalnej,
- sztuka skutecznego porozumiewania si,
- trening zachowa asertywnych,
- wzmacnianie samooceny i poczucia wasnej wartoci, wiadomo wasnej wartoci jako elementarnej jednostki spoeczestwa,
- umiejtno radzenia sobie ze stresem i przezwyciania problemw yciowych, konstruktywno dziaa w sytuacjach trudnych,
- ksztatowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy yciowej,
- praca nad zmian postaw i wartoci w odniesieniu do pracy zawodowej (nauka poprawnych zachowa w rodowisku pracy),
- nauka penienia rl spoecznych - np. odpowiedzialny rodzic, pracownik, interakcje midzy pracownikami w zakadzie pracy,
- wiadomo jakoci pracy.
2. Bloki tematyczne obejmujce warsztaty z doradztwa zawodowego:
- wzmocnienie motywacji do aktywnoci zawodowej i spoecznej,
- pomoc w nabywaniu umiejtnoci samodzielnego i skutecznego poszukiwania pracy i aktywnego poruszania si na rynku pracy,
- nabywanie umiejtnoci autoprezentacji, sporzdzania dokumentacji zwizanej z zatrudnieniem
- uwiadomienie koniecznoci cigego ksztacenia i doskonalenia umiejtnoci zawodowych i spoecznych,
-nauka wyznaczania sobie celw yciowych (krtkoterminowych i dugoterminowych) i sposb ich realizacji,
-nabywanie umiejtnoci racjonalnego gospodarowania rodkami finansowymi poprzez; okrelenie stopnia wanoci potrzeb,
- nauk planowania i monitorowania wydatkw, nauk dokonywania podstawowych operacji bankowych, rozliczania podatku itp. oraz zaspokajania potrzeb wasnym staraniem, poprzez osignicie samodzielnoci ekonomicznej dziki zatrudnieniu lub dziaalnoci gospodarczej.
3. Zadaniem grup edukacyjnych jest uzupenianie deficytw edukacyjnych uczestnikw CIS. S w nich prowadzone dziaania o charakterze edukacji oglnej, ktre w znaczcy sposb mog si przyczyni do reintegracji spoecznej (np. zajcia zwizane z edukacj obywatelsk, etyk, rozwojem biologicznym i duchowym czowieka oraz z ksztatowaniem postaw prozdrowotnych).
4. Zadania grupy terapeutycznej dla osb uzalenionych:
- wzmacnianie motywacji do utrzymania abstynencji,
- propagowanie zdrowego trybu ycia (bez naogw) i uwiadamianie zagroe pyncych
z powrotu do uzalenie,
- poznanie akceptowanego spoecznie systemu wartoci,
- samoakceptacja i zwikszenie akceptacji ze strony innych,
- zwikszenie otwartoci, usprawnienie relacji interpersonalnych,
- wzmocnienie wiary we wasne siy,
- samodzielne podejmowanie trudnych decyzji i wyborw,
nabycie umiejtnoci wspycia z innymi w spoeczestwie.
5. Zadaniem grupy psychoedukacyjnej dla rodzicw jest:
- ksztatowanie umiejtnoci wychowawczych
- budowanie pozytywnych relacji rodzic-dziecko.