Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Reintegracja spoleczna

Reintegracja społeczna czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (warsztaty motywacyjne, warsztaty z doradztwa zawodowego, edukacja ogólna, grupa psychoedukacyjna dla rodziców, grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych).


ZAJĘCIA Z ZAKRESU REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ:
1. Bloki tematyczne obejmujące warsztaty motywacyjne:
- zasady komunikacji interpersonalnej,
- sztuka skutecznego porozumiewania się,
- trening zachowań asertywnych,
- wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości, świadomość własnej wartości jako elementarnej jednostki społeczeństwa,
- umiejętność radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych, konstruktywność działań w sytuacjach trudnych,
- kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej,
- praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej (nauka poprawnych zachowań w środowisku pracy),
- nauka pełnienia ról społecznych - np. odpowiedzialny rodzic, pracownik, interakcje między pracownikami w zakładzie pracy,
- świadomość jakości pracy.
2. Bloki tematyczne obejmujące warsztaty z doradztwa zawodowego:
- wzmocnienie motywacji do aktywności zawodowej i społecznej,
- pomoc w nabywaniu umiejętności samodzielnego i skutecznego poszukiwania pracy i aktywnego poruszania się na rynku pracy,
- nabywanie umiejętności autoprezentacji, sporządzania dokumentacji związanej z zatrudnieniem
- uświadomienie konieczności ciągłego kształcenia i doskonalenia umiejętności zawodowych i społecznych,
-nauka wyznaczania sobie celów życiowych (krótkoterminowych i długoterminowych) i sposób ich realizacji,
-nabywanie umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi poprzez; określenie stopnia ważności potrzeb,
- naukę planowania i monitorowania wydatków, naukę dokonywania podstawowych operacji bankowych, rozliczania podatku itp. oraz zaspokajania potrzeb własnym staraniem, poprzez osiągnięcie samodzielności ekonomicznej dzięki zatrudnieniu lub działalności gospodarczej.
3. Zadaniem grup edukacyjnych jest uzupełnianie deficytów edukacyjnych uczestników CIS. Są w nich prowadzone działania o charakterze edukacji ogólnej, które w znaczący sposób mogą się przyczynić do reintegracji społecznej (np. zajęcia związane z edukacją obywatelską, etyką, rozwojem biologicznym i duchowym człowieka oraz z kształtowaniem postaw prozdrowotnych).
4. Zadania grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych:
- wzmacnianie motywacji do utrzymania abstynencji,
- propagowanie zdrowego trybu życia (bez nałogów) i uświadamianie zagrożeń płynących
z powrotu do uzależnień,
- poznanie akceptowanego społecznie systemu wartości,
- samoakceptacja i zwiększenie akceptacji ze strony innych,
- zwiększenie otwartości, usprawnienie relacji interpersonalnych,
- wzmocnienie wiary we własne siły,
- samodzielne podejmowanie trudnych decyzji i wyborów,
nabycie umiejętności współżycia z innymi w społeczeństwie.
5. Zadaniem grupy psychoedukacyjnej dla rodziców jest:
- kształtowanie umiejętności wychowawczych
- budowanie pozytywnych relacji rodzic-dziecko.