Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Kadra CIS

 

Katarzyna Sokołowska

Ekonomista Wydział Nauk Społecznych KUL (2007 r), studia podyplomowe: organizacja pomocy społecznej, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS oraz zarządzanie podmiotami gospodarki społecznej ? ekonomia społeczna na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2006 roku dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, jest współtwórcą i koordynatorem wielu projektów służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Członek Rady Programowej ogólnopolskiej platformy współpracy Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej kadencji 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014

Przewodnicząca Rady Programowej Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny -partnerstwa jednostek zatrudnienia socjalnego z terenu województwa lubelskiego, zawiązanego w 2014 roku.

Uczestniczka jako doradca, ekspert wielu projektów z zakresu szeroko rozumianej ekonomii społecznej oraz aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Miedzy innymi: współpracownik grupy eksperckiej ds. opracowania dokumentu "Wieloletni Regionalny Plan Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej oraz Rozwoju Instytucji Sektora Ekonomii Społecznej I Jej Otoczenia w Województwie Lubelskim na lata 2013-2020"

Autorka i współautorka publikacji z zakresu ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego, między innymi monografii "10 lat ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Ludzie ich pasja i upór? wartość nadrzędna ustawy"wydawnictwo MPiPS , Warszawa 2014

 

Małgorzata Kazanowska

Absolwentka UMCS w Lublinie Wydział Ekonomii - Kierunek Organizacja i Zarządzanie (1991r.). W 1999r. ukończyła studia podyplomowe na UMCS w Lublinie w zakresie Bankowości i Finansów i w 2004 roku w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie studnie podyplomowe w zakresie Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji.

Działa w strukturze Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej "STELLA" na terenie powiatu chełmskiego, prowadzi księgowość Stowarzyszenia. Od utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Chełmie - 2006 roku pełni funkcję Głównej Księgowej. Prowadzi pełną księgowość, rachunkowość CIS, prowadzi gospodarkę finansową, analizuje wykorzystanie środków finansowych, opracowuje sprawozdania finansowe oraz bilans finansowy.

 

Ewa Kozaczuk

Ekonomista, Wydział Ekonomiczny Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu ( 2004r.), studia podyplomowe w zakresie Administracji publicznej Wydział Nauk Administracyjno - Prawnych, Ekonomicznych i Społecznych Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Zamościu (2010r.)

Pracownik samorządowy z ponad 20-letnim stażem w pomocy społecznej. Od 2007r pracownik księgowości. Od kwietnia 2016 r. Specjalista ds. kadr i administracji w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie. Zajmuje się prowadzeniem spraw administracyjnych, zamówieniami publicznymi, naliczaniem i rozliczaniem płac, sprawami kadrowymi CIS.

Marcin Cholawo

Magister administracji Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (2003 r.) Posiada długoletnie doświadczenie w pracy biurowej na stanowisku specjalista ds. sprzedaży i marketingu oraz specjalista ds. produkcji. W Centrum Integracji Społecznej pracuje od 2014 r. Do jego głównych obowiązków należy: prowadzenie archiwum zakładowego, kompleksowa obsługa sekretariatu, redagowanie strony podmiotowej BIP, pomoc w realizacji zamówień publicznych oraz ścisła współpraca z kadrą, dotycząca działalności Centrum. Swoją wiedzę i umiejętności pogłębia  uczestnictwem w szkoleniach i kursach dotyczących: ekonomii społecznej, podstaw przedsiębiorczości, archiwizowania dokumentacji oraz pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

Edyta Deszczka

Absolwentka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Kierunek: Pedagogika Pracy Socjalnej, Pedagogika Ogólna. Ukończyła specjalizację z zakresu Praca Socjalna w Aspekcie Zdrowia, ponadto - certyfikat "Zmiana przez zdrowie (szkolenie dla pracujących z grupami szczególnego ryzyka)". Studia podyplomowe. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Prawa Kanonicznego, Kierunek: Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej. Certyfikat "Komputerowy kurs księgowości".

Posiada doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, z racji pracy zawodowej jako pracownik socjalny w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie. Zajmuje się sprawami socjalnymi uczestników, opracowuje Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego oraz nadzoruje realizację zadań wynikających z realizacji IPZS, prowadzi rekrutację uczestników do programu a także prowadzi zajęcia z edukacji ogólnej.

Wieloletni pracownik Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej "Stella" działającego na terenie powiatu chełmskiego, posiada doświadczenie w kierowaniu realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich, zna zagadnienia ekonomii społecznej, zatrudnienia socjalnego.

Anna Daniel - Korniszuk

Psycholog, absolwentka UMCS Lublin wydziału Pedagogiki i Psychologii, Instytut psychologii, Specjalność kliniczna (2006 r.). Od początku pracy zawodowej związana z działaniami reintegracji społecznej i zawodowej. Pracowała z młodzieżą (diagnoza, zajęcia warsztatowe) oraz z osobami starszymi. Ma doświadczenie w pracy przy projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pracuje w CIS-ie od 2006 r., prowadzi rekrutację uczestników do programu, stosuje metody psychologicznego pomiaru, na podstawie których sporządza opinie psychologiczne, opracowuje programy szkoleniowe, prowadzi warsztaty motywacyjne, psychoedukację rodzinną, edukację zdrowotną, zajmuje się również poradnictwem indywidualnym.

Agnieszka Żabińska

Socjolog - specjalność: praca z rodziną i promocja zdrowia (2000 r. UMCS w Lublinie); studia podyplomowe socjoterapii i pomocy psychologicznej (2003 r., Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim) oraz doradztwa zawodowego (2007 r., Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie).

Posiada doświadczenie pracy z młodzieżą jako nauczyciel i pedagog oraz trener w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2006 r. pracuje w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie jako socjoterapeuta i doradca zawodowy. Zajmuje się rekrutacją uczestników do programu, określa predyspozycje zawodowe uczestników, opracowuje programy szkoleniowe, prowadzi warsztaty motywacyjne, warsztaty aktywizacji zawodowej, zajęcia z przedsiębiorczości społecznej, edukację ogólną, zdrowotną, zajmuje się również poradnictwem indywidualnym. Członek Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej Stella.

Joanna Skibińska

Ukończyła studia licencjackie w 2006 r. o kierunku praca socjalna i resocjalizacyjna w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Lublinie. Od 2006 r. pracownik Centrum Integracji Społecznej - specjalista reintegracji zawodowej.

Posiada doświadczenie zawodowe przy projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajmuje się organizacją i nadzorem praktyk zawodowych, prowadzi również teoretyczną nauką zawodu, opracowuje programy zajęć oraz warsztaty w pracowni kulinarnej, gdzie uczestnicy nabywają nowych umiejętności sporządzania różnorodnych potraw oraz zasad nakrywania do stołu. Przygotowuje uczestników do zawodu pomoc kuchenna.

Elwira Koszarna

Absolwentka socjologii (specjalność resocjalizacja) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2000 r.). Ukończyła studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie pedagogiki przedszkolnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie (2010 r.).

Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym m.in. jako pośrednik pracy, pracownik socjalny i opiekun społeczny oraz przy projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od początku (2006 r.) związana z Centrum Integracji Społecznej, specjalista reintegracji zawodowej. Jako instruktor grupy opiekuńczej zajmuje się organizacją i nadzorem praktyk zawodowych, opracowuje programy zajęć, prowadzi teoretyczną naukę zawodu oraz warsztaty z zakresu elementów terapii zajęciowej.

Elżbieta Korniak

Ukończyła studia magisterskie z zakresu ekonomii (specjalność: ekonomika przedsiębiorstw) w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie w 2011 r. Posiada doświadczenie w pracy administracyjnej m.in. na stanowisku pośrednika pracy oraz wychowawcy młodzieży/asystent projektu EFS w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie. Od 2008 roku związana z Centrum Integracji Społecznej, gdzie pracuje na stanowisku specjalisty reintegracji zawodowej grupy porządkowej.

Posiada doświadczenie w pracy przy projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS oraz doświadczenie w zakładaniu i pielęgnacji terenów zielonych. Do jej głównych obowiązków należy: organizacja i nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyk zawodowych; opracowywanie programu szkoleniowego oraz prowadzenie zajęć z zakresu teoretycznej nauki zawodu w w/w grupie. Pomaga uczestnikom w nabywaniu umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu zawodu pracownika gospodarczego oraz konserwatora terenów zielonych.

Agnieszka Habieda

Posiada tytuł czeladnika fryzjerstwa damsko-męskiego oraz wieloletnie doświadczenie w branży fryzjerskiej. Ukończyła również kurs z pełnego zakresu wizażu. Pasjonatka szeroko pojmowanej sztuki fryzjerstwa, śledząca na bieżąco jej najnowsze trendy i techniki. W 2012 roku rozpoczęła pracę w Centrum Integracji Społecznej na stanowisku instruktora reintegracji zawodowej grupy fryzjerskiej. Posiada doświadczenie w pracy w projektach UE współfinansowanych z środków EFS.

Do jej głównych obowiązków należy: opracowanie pod względem merytorycznym treści programowych oraz przeprowadzanie zajęć z teoretycznej nauki zawodu pod kątem przygotowania uczestników do egzaminu czeladniczego. Zajmuje się również organizacją i nadzorem praktyk zawodowych w poszczególnych zakładach fryzjerskich. Przygotowuje uczestników do pracy w zawodzie fryzjer damsko-męski.

Remigiusz Tulikowski

Absolwent Zespołu Szkół Budowlanych w Chełmie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności w zakresie wykonywania prac budowlanych takich jak: prace wykończeniowe i remontowe, wznoszenie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz doświadczenie w kierowaniu i organizacji robót budowlanych. Pracę w Centrum Integracji Społecznej rozpoczół w 2015 r. jako instruktor grupy remontowo-porząkowej.

Do jego głównych obowiązków należą: organizacja i nadzór nad praktykami zawodowymi oraz prowadzenie teoretycznej nauki zawodu. Przygotowuje uczestników do zawodu pracownik remontowo-budowlany.