Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
O CIS


Centrum Integracji Społecznej w Chełmie powstało w sierpniu 2006 roku. Centrum Integracji Społecznej zostało powołane przez Prezydenta Miasta Chełm, Zarządzeniem Nr 855/06 z dnia 18 maja 2006 r. Do końca 2010 roku Centrum działało na zasadach gospodarstwa pomocniczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. Od stycznia 2011 roku Centrum jest jednostką organizacyjną Miasta Chełm, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność w formie jednostki budżetowej, (Uchwała Nr LVI/504/10 Rady Miasta Chełm z dn. 28 października 2010 r). Podstawą prawną działania Centrum jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym.

Działania realizowane przez CIS odnoszą się do problemów środowiska lokalnego. Podstawowym celem jest realizowanie pełnego zakresu programu zatrudnienia socjalnego skierowanego do osób wskazanych w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Kadra CIS:


 

 • dyrektor
 • księgowa
 • specjalista ds. kadr i administracji
 • pracownik biurowy
 • radca prawny
 • psycholog
 • socjoterapeuta
 • doradca zawodowy
 • pracownik socjalny
 • instruktorzy reintegracji zawodowej
 • informatyk
 • terapeuta uzależnień

 

W CIS funkcjonuje obecnie 5 grup zawodowych:

 • grupa remontowo - porządkowa
 • grupa opiekuńczo - porządkowa
 • grupa kulinarno - porządkowa
 • grupa porządkowa
 • grupa fryzjerska


Uczestnicy zostają przeszkoleni do wykonywania zawodów: kucharz, opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, pracownik remontowo - budowlany, pracownik gospodarczy, fryzjer.
Oprócz zajęć podwyższających kwalifikacje zawodowe, w Centrum odbywają się zajęcia między innymi z edukacji ogólnej i ekologicznej, warsztaty z doradztwa zawodowego, grupa psychoedukacyjna dla rodziców oraz warsztaty motywacyjne.
Wykwalifikowana kadra udziela indywidualnych konsultacji każdemu z zainteresowanych uczestników.
Centrum Integracji Społecznej w Chełmie jest miejscem, które daje szansę na ponowne włączenie się do życia społecznego oraz pełnienie ról zawodowych i rodzinnych.
Głównym powodem wyboru takiego rodzaju wsparcia proponowanego dla uczestników CIS jest przede wszystkim brak placówki na terenie miasta Chełma, która realizowałaby zadania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej, a także przyczyniłaby się do ograniczenia zjawiska bezrobocia na terenie miasta Chełma.