Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

W ostatnim tygodniu gocia w Centrum Integracji Spoecznej w Chemie Pani Czesawa Borowik z Radia Lublin, ktra realizowaa u nas swj reporta z cyklu Kalejdoskop Regionalny. Reporta dotyczy dziaalnoci Centrum Integracji Spoecznej, wywiadu udzielali zarwno pracownicy jak i nasi uczestnicy. Ponadto gocilimy rwnie w studiu Radia Lublin, wrd zaproszonych osb bya Pani Jolanta Gierasimiuk Dyrektor Wydziau Spraw Spoecznych w Chemie, Pani Katarzyna Sokoowska Dyrektor Centrum Integracji Spoecznej w Chemie, instruktorka grupy opiekuczej wraz z uczestniczkami. Wspgospodarzem spotkania bya Pani Magorzata Mdry z-ca Dyrektora Regionalnego Orodka Polityki Spoecznej w Lublinie. Program w interesujcy sposb przedstawi funkcjonowanie naszej instytucji, zaoenia i cele jakie sobie stawiamy oraz efekty naszych dziaa w miecie Chem. Wyraone bardzo pozytywne, osobiste dowiadczenia dotychczasowych uczestnikw z pewnoci zachcaj do podjcia zatrudnienia socjalnego w CIS. Audycji ?By odci atk? moglimy wysucha na antenie Radia Lublin w dniu 27.08.2016 r.

?Kalejdoskop regionalny? powsta w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego pod nazw ?Ekonomia spoeczna - drogowskaz rozwoju spoecznego?, wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego realizowanego przez Regionalny Orodek Polityki Spoecznej w Lublinie.

Zachcamy do wysuchania reportau.

http://moje.radio.lublin.pl/27-08-2016-kalejdoskop-regionalny-reportaz-czeslawy-borowik-by-oderwac-latke.html

 

Z kocem sierpnia 33 osoby ukoczyy program zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Spoecznej w Chemie. Uczestnicy przez 14 miesicy brali udzia w zajciach zorganizowanych w ramach reintegracji spoecznej i zawodowej w grupach zawodowych: kulinarno-porzdkowej, opiekuczo-porzdkowej, remontowo-porzdkowej, porzdkowej i fryzjerskiej. Wszystkim naszym absolwentom yczymy powodzenia i sukcesw na drodze do zatrudnienia i osobistego rozwoju.

 
Targi pracy

W dniu 24.06.2016 r. zostay zorganizowane na deptaku miejskim przez Centrum Edukacji i Pracy Modziey OHP w Chemie Targi Pracy. Targi skierowane byy nie tylko dla uczniw szk ponadgimnazjalnych, ale rwnie dla osb chccych zdoby lub podnie swoje kwalifikacje zawodowe, dla osb bezrobotnych i poszukujcych pracy. Nasi uczestnicy rwnie zainteresowani byli ofertami pracy, w tym z ofertami Modzieowego Biura Pracy OHP w Chemie, a take z ofert edukacyjn, szkoleniow, z ofertami pracy przygotowanymi przez zaproszone instytucje oraz pracodawcw.

Więcej…
 
GRUPA OPIEKUŃCZA

W Centrum Integracji Społecznej funkcjonuje grupa opiekuńcza realizując program reintegracji społecznej i zawodowej. Uczestnicy doskonalą swoje umiejętności w zakresie opieki nad osobą zależną(starszymi, niepełnosprawnymi oraz dziećmi).

Współpracując z Działem Usług Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie opiekunki Centrum Integracji Społecznej odbywają praktyki w środowiskach domowych osób starszych i niepełnosprawnych. Część grupy zdobywa doświadczenie pod nadzorem personelu medycznego, pomagając w opiece nad pacjentami Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego SPWSS w Chełmie. Jednym z miejsc gdzie uczestnicy grupy opiekuńczej mogą służyć swoją pomocą, jest placówka pod nazwą Mieszkania Wieloprofilowe Chronione. Przebywają tam osoby starsze i wychowankowie domu dziecka. Współpracujemy również z Przedszkolami Miejskimi Nr 5 i Nr 3 oraz z Zespołem Wychowania i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 a także z Opieką dzienną "Bajkowy Ogród" .W tych miejscach uczestnicy grupy opiekuńczej pomagają w opiece nad dziećmi i podopiecznymi placówki. Charakter pracy opiekunek w CIS jest bardzo zrónicowany. Wymaga więc odpowiednich predyspozycji w pracy z osobami starszymi lub dziećmi. Szczególnie ważna jest chęć niesienia pomocy innym,komunikacja, organizacja pracy, własna inicjatywa oraz dobry kontakt z podopiecznym lub dzieckiem.

Praktyki zawodowe są uzupełniane przez instruktora wiedzą teoretyczną. Na zajęciach omawiane są zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii oraz wybrane zagadnienia medyczne, podstawy pielęgnacji a także aktywizacja podopiecznych. Ponadto w ramach zajęć z instruktorem organizowane są warsztaty z zakresu elementów terapii zajęciowej, podczas których wszelkie techniki manualne znajdują swoje zastosowanie w praktyce. Wszelkie wykonane prace są ozdobą naszej placówki a nabyte umiejętności z pewnością przydadzą się uczestnikom w pracy z dziećmi lub podopiecznymi.

Praca opiekunki stawia wiele wyzwań lecz zadowolenie podopiecznych oraz uśmiech dziecka są warte poświęcenia i stanowią najlepsze podziękowanie.

Więcej…
 

W dniu 17.06.2016 r. zorganizowalimy na terenie domu Dziennego Pobytu wsplnie z Zespoem do Spraw Pieczy Zastpczej Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie w Chemie Dzie Rodziny dla dzieci naszych uczestnikw, rodzin objtych pomoc asystenta rodziny oraz seniorw Domu Dziennego Pobytu w Chemie. Serdeczne yczenia zoy dzieciom Pan Waldemar Kozio - Dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie w Chemie. Piknik uwietniy wystpy zespou tanecznego ?Markus? ze Szkoy Podstawowej Nr 11 w Chemie oraz piknie piewajcy Kacper Gbala z Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Chemie. Wesoa atmosfera sprzyjaa zabawom prowadzonym przez terapeutw zajciowych z Medycznego Studium Zawodowego w Chemie. Ogromnym powodzeniem cieszya si loteria fantowa oraz malowanie buziek. Dzieci mogy rwnie zaoy kolorowe maski wykonane przez grup opiekucz. Nasi uczestnicy z grupy remontowej obsugiwali grilla przygotowujc pieczone kiebaski. Sodk atrakcj bya wata cukrowa. Ten peen wrae dzie pozostanie nam na dugo w pamici.

Więcej…
 
Grupa kulinarno - porządkowa

W Centrum Integracji Społecznej funkcjonuje grupa kulinarno - porządkowa, uczestnicy nabywają nowe umiejętności związane ze sporządzaniem potraw zgodnie z wymogami technologii żywienia i higieny. Uczestnicy grupy kulinarnej odbywają praktyki w różnych instytucjach współpracujących z Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, należą do nich między innymi: Przedszkole Miejskie nr 2, nr 10, nr 12, nr 14, Żłobek Miejski "Chełmskie Niedźwiadki", Żłobek Miejski "Słoneczko", Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące w Chełmie, Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, Spółdzielnia Socjalna Proedus - Opieka Dzienna Bajkowy Ogród.

Zajęcia praktyczne odbywają się również w pracowni kulinarnej Centrum Integracji Społecznej, gdzie uczestnicy udoskonalają swoje umiejętności oraz uczą się sposobów dekorowania i podawania potraw.

Uczestniczki sprawdzają się w miejscu praktyk. Z dużym zaangażowaniem wykorzystują swoje umiejętności. Wielu pracodawców docenia ich sumienną pracę.

Więcej…
 

W ramach Dni Kultury Chrzecijaskiej 2016 r. obchodzonych w naszym miecie uczestniczylimy w Przegldzie Twrczoci Filmowo-Teatralnej Wiktora Zborowskiego. Nasi uczestnicy byli rwnie na spotkaniu ?Aktorstwo i wiara? z Cezarym Pazur w sali widowiskowej Chemskiej Biblioteki Publicznej. Aktor z duym humorem opowiada o swojej drodze do aktorstwa, dowiadczeniach zwizanych z rolami filmowymi.

 
Egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer czas start...

Tytu czeladnika uprawnia do wykonywania zawodu, jak rwnie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w zakresie uzyskanego tytuu.

Warunki dopuszczania do egzaminu czeladniczego

Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytu czeladnika moe przystpi osoba, ktra odbya nauk zawodu u rzemielnika lub spenia inne warunki odnonie dugoci stau pracy, rodzaju i zakresu ju posiadanych kwalifikacji zawodowych lub typu ukoczonej szkoy zawodowej. I tak Izba Rzemielnicza dopuszcza do egzaminu czeladniczego osob, ktra:

  • odbya nauk zawodu u rzemielnika oraz ukoczya doksztacanie teoretyczne w szkole lub w systemie pozaszkolnym, bd

  • ma wiadectwo ukoczenia gimnazjum albo omioletniej szkoy podstawowej oraz odbya nauk w zawodzie w systemie pozaszkolnym, bd

  • ma wiadectwo ukoczenia gimnazjum albo omioletniej szkoy podstawowej oraz trzyletni sta pracy w zawodzie, bd

  • ma wiadectwo ukoczenia szkoy ponadgimnazjalnej, albo dotychczasowej szkoy ponadpodstawowej, prowadzcej ksztacenie w kierunku zwizanym z zawodem,

  • ma tytu zawodowy w zawodzie, wchodzcym w zakres danego zawodu (pokrewnym), a po uzyskaniu tego tytuu zawodowego odbya co najmniej proczny sta pracy w zawodzie, w ktrym zamierza przystpi do egzaminu

wiadectwo czeladnicze jest podstawowym dokumentem potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe w rzemiole. Uprawnia do podjcia pracy (wykonywania prac) w charakterze pracownika wykwalifikowanego i zajmowania stanowisk wymagajcych kwalifikacji, a po odbyciu trzyletniego stau pracy do ubiegania si o przystpienie do egzaminu mistrzowskiego.

Nasze uczestniczki zday egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer w Lubelskiej Izbie Rzemielniczej z wynikiem bardzo dobrym.

Serdecznie gratulujemy i yczymy wytrwaoci w deniu do doskonalenia zawodowego.

 

Wiele osb uwaa, e sprztanie jest prost czynnoci. Przecie kady sprzta mniej lub bardziej starannie w swoim domu i wie, do czego suy ciereczka, mop czy uniwersalny rodek czyszczcy. Jednake sprztanie profesjonalne obiektw wikszych od zwykego mieszkania, eksploatowanych przez wiksz liczb uytkownikw, zdecydowanie rni si od sprztania domowego. Wymaga ono od personelu odpowiedniej wiedzy na temat szerokiej gamy rodkw czystoci i narzdzi pracy (a te rni si od tych "do uytku domowego") oraz znajomoci odpowiednich technik.

Jeszcze stosunkowo niedawno zawodowe sprztanie byo zajciem wstydliwym. Dzi pracownicy usug porzadkowych s czsto zatrudniani na dobrych warunkach przez wyspecjalizowane firmy (zwaszcza w wikszych miastach). Sprztaczki, pracownicy usug porzdkowych, pracownicy gospodarczy itp. ciesz si dzi w Polsce bardzo duym wskanikiem zatrudnienia oraz liczb ofert pracy na rynku.

Wraz ze wzrostem liczby takich pracownikw ipojawieniem si wPolsce "firm sprztajcych" zmienio si take podejcie Polakw do osb wiadczcych usugi porzdkowe.

Woglnopolskim rankingu oceniajcym presti zawodw, przeprowadzonym przez Centrum Badania Opinii Spoecznej (Warszawa, listopad 2013 r.) zajcie to znalazo si na 21 miejscu najbardziej powaanych profesji ? niemal na rwni z policjantem czy dziennikarzem, wyprzedzajc np. ksidza i burmistrza.

Więcej…
 

Efekty prac wykonywanych w ramach terapii zajciowej w grupie opiekuczej - decoupage na szkle.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 10 z 29