Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Tegoroczne Dni Otwarte Funduszy Europejskich to akcja polegająca na udostępnianiu szerokiemu gronu zainteresowanych, projektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej, której celem jest promocja efektów wdrażania Funduszy Europejskich

Centrum Integracji Społecznej w Chełmie zaprasza do udziału w warsztatach reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które odbędą się w dniu 7 maja 2015 roku w godzinach 1000-1400 w siedzibie Centrum w Chełmie

ul. Połaniecka 10.

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich zaplanowano:

Prezentację projektu „CIS szansą na zmiany!” w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dla zainteresowanych możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez specjalistów, realizowanych w ramach projektu:

-  Warsztaty motywacyjne prowadzone przez psychologa i socjoterapeutę

-  Warsztaty aktywizacji zawodowej prowadzone przez doradcę zawodowego

-  Pokaz zajęć w pracowni fryzjerskiej

-  Pokaz zajęć w pracowni kulinarnej

Więcej…
 
Spotkanie wielkanocne

W ostatnim tygodniu przed Świętami Wielkanocnymi w Centrum Integracji Społecznej zostało zorganizowane  spotkanie dla uczestników i pracowników. Grupa  kulinarna  przygotowała dla wszystkich świąteczny poczęstunek. Pozostałe grupy mogły wykazać się kreatywnościa podczas  komponowania wielkanocnych stroików.  Wszyscy z dużym zaangażowaniem włączyli się w to zadanie. Spotkanie przebiegło w miłej, świątecznej atmosferze.

 

Więcej…
 
Spotkanie na temat przeciwdziałania przemocy

W marcu gościliśmy na zajęciach Panią Bożenę Gałęzę z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. Spotkania dotyczyły ważnego tematu - przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz procedury „Niebieskiej karty”. Spotkania odbyły się w dwóch grupach – dla kobiet i mężczyzn. Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia.

 
Zajęcia z ekonomii społecznej

„Ekonomia społeczna odgrywa kluczową rolę w społecznym rozwoju lokalnym” - Władysław Kosiniak-Kamysz minister pracy i polityki społecznej(http://www.mpips.gov.pl/aktualności-wszystkie/art.5533.6862.rzad-przyjal-krajowy-program-rozwoju-ekonomii-spolecznej.html)

Centrum Integracji Społecznej jest podmiotem ekonomii społecznej, który wspiera osoby w trudnej sytuacji pokazując im różne sposoby przezwyciężania problemów życiowych. Dlatego też w ramach warsztatów aktywizacji zawodowej zrealizowano blok tematyczny dotyczący ekonomii społecznej. Uczestnicy projektu „CIS szansą na zmiany!” mogli zapoznać się m.in. z ideą ekonomii społecznej, zakładaniem i prowadzeniem spółdzielni socjalnej, dobrymi praktykami ekonomii społecznej. Celem tych zajęć było pokazanie, że warto pokonywać trudności związane z podjęciem pracy metodmi proponowanymi przez ekonomię społeczną.

 

 

Więcej…
 
Pierwsze Posiedzenia Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny

W dniu 24 lutego w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie odbyło się Pierwsze Posiedzenia Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście:

Aneta Kowalska Naczelnik Wydziału Aktywnych Form Pomocy DPS MPiPS,
Andrzej Trzeciecki Instytut Rozwoju Służb Społecznych,
Stanisław Mościcki Zastępca Prezydenta Miasta Chełm
Jolanta Gierasimiuk Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM Chełm,
Bożena Sałek Kierownik Oddziału Pomocy Społecznej ROPS w Lublinie,
Marian Gil OWES subregionu Chełmsko – Zamojskiego,
Dr Marta Komorska Instytut Socjologii UMCS

Więcej…
 
Szkolenia zawodowe.

W lutym rozpoczęły się szkolenia zawodowe: wizaż i stylizacja paznokci dla grupy fryzjerskiej, dietetyka dla grupy kulinarnej, pierwsza pomoc przedmedyczna dla grupy opiekuńczej oraz kierowanie ruchem drogowym dla grupy budowlanej i gospodarczej.

 

Więcej…
 
Grupa budowlana podczas praktyk zawodowych w budynku CIS w Chełmie.

W styczniu i lutym grupa budowlana w ramach praktyk zawodowych remontowała pomieszczenia Centrum. Położono terakotę na holu, pomalowano ściany oraz wymieniono stolarkę okienną.

 
Konwent CIS KIS
PROTOKÓŁ NR 4/ IV KADENCJA 2014/2015 z posiedzenia Rady Programowej Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej (dalej: Rada Programowa Konwentu) w dniu 27 stycznia 2015 r. w Warszawie
Lista członków Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej
 
MODEL LOKALNEJ WSPÓŁPRACY KOMPLEKSOWE FORMY REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich pn. „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”, zainicjowanego przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach zrealizowanego w latach 2013–2014 projektu systemowego „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” zostały opracowane i przetestowane (pilotaż w terenie) dwa modelowe rozwiązania: Model Lokalnej Współpracy oraz Regionalna Platforma Współpracy. Ich celem było wzmocnienie roli usług reintegracji społecznej i zawodowej w systemie wsparcia
i pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Potrzeba poszukiwania
i tworzenia nowych rozwiązań wynikała niewątpliwie z idei, jaką niesie ze sobą koncepcja aktywnej polityki społecznej, jak również z potrzeb lokalnych społeczności.

Więcej…
 
Informacja o przystąpieniu do Porozumienia w sprawie funkcjonowania w województwie lubelskim, Partnerstwa na rzecz realizacji zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży, stronach porozumienia partnerskiego oraz zakresie zadań partnerów.

W dniu 18 grudnia 2014 roku zostało zawarte Porozumienie w sprawie funkcjonowania w województwie lubelskim, Partnerstwa na rzecz realizacji zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży, wynikające z konieczności wzmocnienia działań związanych z zagwarantowaniem osobom młodym pozostającym bez zatrudnienia, nieuczestniczącym w kształceniu lub szkoleniu dobrej jakości oferty zatrudnienia, będących jednocześnie częścią działań związanych z wdrożeniem programu „Gwarancje dla młodzieży w Polsce”, realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Stronami Porozumienia są: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie jako  Lider  ww. Porozumienia oraz ……….. wraz z pozostałymi 27 Sygnatariuszami tj. podmiotami działającymi na  terenie województwa lubelskiego i podejmującymi przedsięwzięcia mające na celu wsparcie młodzieży w podejmowaniu kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub zatrudnienia.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 16