Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
MODEL LOKALNEJ WSPÓŁPRACY KOMPLEKSOWE FORMY REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich pn. „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”, zainicjowanego przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach zrealizowanego w latach 2013–2014 projektu systemowego „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” zostały opracowane i przetestowane (pilotaż w terenie) dwa modelowe rozwiązania: Model Lokalnej Współpracy oraz Regionalna Platforma Współpracy. Ich celem było wzmocnienie roli usług reintegracji społecznej i zawodowej w systemie wsparcia
i pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Potrzeba poszukiwania
i tworzenia nowych rozwiązań wynikała niewątpliwie z idei, jaką niesie ze sobą koncepcja aktywnej polityki społecznej, jak również z potrzeb lokalnych społeczności.

Więcej…
 
Informacja o przystąpieniu do Porozumienia w sprawie funkcjonowania w województwie lubelskim, Partnerstwa na rzecz realizacji zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży, stronach porozumienia partnerskiego oraz zakresie zadań partnerów.

W dniu 18 grudnia 2014 roku zostało zawarte Porozumienie w sprawie funkcjonowania w województwie lubelskim, Partnerstwa na rzecz realizacji zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży, wynikające z konieczności wzmocnienia działań związanych z zagwarantowaniem osobom młodym pozostającym bez zatrudnienia, nieuczestniczącym w kształceniu lub szkoleniu dobrej jakości oferty zatrudnienia, będących jednocześnie częścią działań związanych z wdrożeniem programu „Gwarancje dla młodzieży w Polsce”, realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Stronami Porozumienia są: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie jako  Lider  ww. Porozumienia oraz ……….. wraz z pozostałymi 27 Sygnatariuszami tj. podmiotami działającymi na  terenie województwa lubelskiego i podejmującymi przedsięwzięcia mające na celu wsparcie młodzieży w podejmowaniu kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub zatrudnienia.

Więcej…
 
Rozpoczęcie edycji 2015 r.

Od 01.01.2015 r. rozpoczęła się kolejna sześciomiesięczna edycja zatrudnienia socjalnego. Uczestnicy(12 osób) realizują program w ramach czterech grup zawodowych: fryzjerskiej, opiekuńczo-porządkowej, kulinarno-porządkowej, porządkowej. Oprócz teoretycznej i praktycznej nauki zawodu oferujemy każdemu uczestnikowi wsparcie w formie warsztatów motywacyjnych, warsztatów z doradztwa zawodowego, psychoedukacji rodzinnej, edukacji ogólnej. W Centrum osoby mogą również skorzystać z porad terapeuty uzależnień.

 
Ukazał się Biuletyn nr 4 Zjazdu Konwentu CIS/KIS

Biuletyn CIS/KIS nr 4.

 
Zakończenie edycji 2014 r.
Dnia 30.12.2014 r. odbyło się spotkanie na zakończenie kolejnej edycji programu reintegracji społecznej i zawodowej Centrum Integracji Społecznej w Chełmie. Uczestnicy przez 12 miesięcy brali udział w zajęciach zorganizowanych w ramach zatrudnienia socjalnegow czterech grupach zawodowych: kulinarno-porządkowej, opiekuńczo-porządkowej,porządkowej i fryzjerskiej. Dwanaście osób otrzymało zaświadczenia ukończenia programu zatrudnienia socjalnego. Trzy uczestniczki uzyskały tytuł czeladnika w zawodzie fryzjer.
Więcej…
 
Wigilia 2014

W dniu 17.12.2014 roku zorganizowaliśmy dla uczestników oraz pracowników Centrum Integracji Społecznej spotkanie wigilijne. W świątecznej atmosferze podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia. Przy wspólnym słuchaniu kolęd, mogliśmy delektować się smakiem świątecznych potraw przygotowanych przez grupę kulinarną.

Więcej…
 
Wycieczka do podziemi kredowych

W dniach 25, 26 listopada 2014 zorganizowaliśmy dla uczestników CIS wycieczką do Chełmskich Podziemi Kredowych. Mieli oni okazję zapoznania się z historią powstania jedynej w Europie kopalni kredy piszącej. Podziemia te znajdują się pod centralną częścią starej części Chełma. Dawniej były tu mury obronne miasta i otaczająca je fosa.  Najdłuższy chodnik chełmskich podziemi kończy się szybem wentylacyjnym dokładnie w miejscu dawnego, nieistniejącego już ratusza.

Na długo pozostanie w pamięci naszych uczestników wędrówka tonącym w mroku białym labiryntem.

Więcej…
 
Uczestniczki przygotowują się do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer.

Grupa fryzjerska liczy 10 kobiet, które nabywają umiejętności w zakresie fryzjerstwa (pielęgnacja włosów, strzyżenie, farbowanie, uczesania od prostych do zaawansowanych fryzur). Uczestniczki przygotowują się do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer.  Wiedzę zdobytą podczas zajęć i teorii zawodu wykorzystują podczas praktyk, które odbywają w salonach fryzjerskich.

 

Więcej…
 
GRUPA OPIEKUŃCZA

W CIS funkcjonuje grupa opiekuńcza realizując program reintegracji społecznej i zawodowej. Uczestnicy doskonalą swoje umiejętności w zakresie opieki nad osobą zależną.

Współdziałając z instytucjami takimi jak Pomoc i Opieka Domowa ”Żyj Godnie i Aktywnie” oraz MOPR- Dział Usług Opiekuńczych, opiekunki Centrum Integracji Społecznej pracują w środowiskach domowych z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi. Część grupy zdobywa doświadczenie pod nadzorem personelu medycznego, pomagając w opiece nad pacjentami Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego. Jednym z miejsc gdzie uczestnicy grupy opiekuńczej mogą służyć swoją pomocą, jest placówka pod nazwą Mieszkania Wieloprofilowe Chronione. Przebywają tam osoby starsze i wychowankowie domu dziecka. Współpracujemy również z Przedszkolem Miejskim Nr 5 i Nr 9 oraz z Zespołem Wychowania i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1. W tych miejscach uczestnicy grupy opiekuńczej odbywają praktyki pomagając w opiece nad dziećmi i podopiecznymi placówki. Ponadto na zajęciach teoretycznych omawiane są zagadnienia z zakresu psychologii i pedagogiki oraz wybrane zagadnienia medyczne i podstawy pielęgnacji .

Więcej…
 
Ekonomia społeczna? Jesteśmy na TAK!

W dniu 29.08.2014 r. w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie odbyła się konferencja dotycząca projektu „Ekonomia społeczna? Jesteśmy na TAK!”dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, Działanie 6. Rozwój przedsiębiorczości społecznej.Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella”

Celem projektu jest promocja idei i szans rozwoju Ekonomii Społecznej w rozwoju lokalnym oraz praktyczna nauka prowadzenia działalności w sferze Ekonomii Społecznej, a konferencja którą prowadziła Pani Alicja Nawrocka - członek Stowarzyszenia, była okazją do zastanowienia się nad kondycją podmiotów ekonomii społecznej w naszym mieście i powiecie. Wystąpienia zaproszonych gości, a w szczególności Pani Anety KowalskiejNaczelnika Działu Aktywnych Form Pomocy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pokazały nam znaczenie tych podmiotów w rozwijaniu aktywnej polityki społecznej wnowej perspektywie programowej.

 

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 15