Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Wycieczka do podziemi kredowych

W dniach 25, 26 listopada 2014 zorganizowaliśmy dla uczestników CIS wycieczką do Chełmskich Podziemi Kredowych. Mieli oni okazję zapoznania się z historią powstania jedynej w Europie kopalni kredy piszącej. Podziemia te znajdują się pod centralną częścią starej części Chełma. Dawniej były tu mury obronne miasta i otaczająca je fosa.  Najdłuższy chodnik chełmskich podziemi kończy się szybem wentylacyjnym dokładnie w miejscu dawnego, nieistniejącego już ratusza.

Na długo pozostanie w pamięci naszych uczestników wędrówka tonącym w mroku białym labiryntem.

Więcej…
 
Uczestniczki przygotowują się do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer.

Grupa fryzjerska liczy 10 kobiet, które nabywają umiejętności w zakresie fryzjerstwa (pielęgnacja włosów, strzyżenie, farbowanie, uczesania od prostych do zaawansowanych fryzur). Uczestniczki przygotowują się do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer.  Wiedzę zdobytą podczas zajęć i teorii zawodu wykorzystują podczas praktyk, które odbywają w salonach fryzjerskich.

 

Więcej…
 
GRUPA OPIEKUŃCZA

W CIS funkcjonuje grupa opiekuńcza realizując program reintegracji społecznej i zawodowej. Uczestnicy doskonalą swoje umiejętności w zakresie opieki nad osobą zależną.

Współdziałając z instytucjami takimi jak Pomoc i Opieka Domowa ”Żyj Godnie i Aktywnie” oraz MOPR- Dział Usług Opiekuńczych, opiekunki Centrum Integracji Społecznej pracują w środowiskach domowych z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi. Część grupy zdobywa doświadczenie pod nadzorem personelu medycznego, pomagając w opiece nad pacjentami Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego. Jednym z miejsc gdzie uczestnicy grupy opiekuńczej mogą służyć swoją pomocą, jest placówka pod nazwą Mieszkania Wieloprofilowe Chronione. Przebywają tam osoby starsze i wychowankowie domu dziecka. Współpracujemy również z Przedszkolem Miejskim Nr 5 i Nr 9 oraz z Zespołem Wychowania i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1. W tych miejscach uczestnicy grupy opiekuńczej odbywają praktyki pomagając w opiece nad dziećmi i podopiecznymi placówki. Ponadto na zajęciach teoretycznych omawiane są zagadnienia z zakresu psychologii i pedagogiki oraz wybrane zagadnienia medyczne i podstawy pielęgnacji .

Więcej…
 
Ekonomia społeczna? Jesteśmy na TAK!

W dniu 29.08.2014 r. w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie odbyła się konferencja dotycząca projektu „Ekonomia społeczna? Jesteśmy na TAK!”dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, Działanie 6. Rozwój przedsiębiorczości społecznej.Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella”

Celem projektu jest promocja idei i szans rozwoju Ekonomii Społecznej w rozwoju lokalnym oraz praktyczna nauka prowadzenia działalności w sferze Ekonomii Społecznej, a konferencja którą prowadziła Pani Alicja Nawrocka - członek Stowarzyszenia, była okazją do zastanowienia się nad kondycją podmiotów ekonomii społecznej w naszym mieście i powiecie. Wystąpienia zaproszonych gości, a w szczególności Pani Anety KowalskiejNaczelnika Działu Aktywnych Form Pomocy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pokazały nam znaczenie tych podmiotów w rozwijaniu aktywnej polityki społecznej wnowej perspektywie programowej.

 

Więcej…
 
Pożegnanie wakacji 2014

Pod koniec sierpnia Centrum Integracji Społecznej w Chełmie zorganizowało dla uczestników i ich dzieci spotkanie pod nazwą „Pożegnanie wakacji.” Rodzice wraz ze swoimi dziećmi przyjemnie spędzili czas biorąc udział we wspólnych zabawach m. in. wykonywaniu masek, malowaniu na szkle, kolorowaniu. Dużą radość zarówno dzieciom jak i rodzicom sprawiły zabawy ruchowe: przeciąganie liny, skoki w workach, gra w dwa ognie, gra w gumę. Dzieci mogły też malować kredą oraz pomalować twarz, dziewczynki chętnie skorzystały z naszej pracowni fryzjerskiej. Miło będziemy wspominać ten jeszcze wakacyjny dzień.

Więcej…
 
W Centrum Integracji Społecznej działa grupa gospodarcza licząca 10 osób (meżczyzn).

Celem utworzenia grupy gospodarczej jest nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w sferze różnych technik prac porządkowych oraz drobnych prac naprawczych i konserwatorskich zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres wiedzy, którą można nabyć poprzez uczestnictwo w grupie to rodzaje obiektów i zasady sprzątania według nowoczesnych systemów utrzymania czystości. Uczęszczanie do grupy gospodarczej umożliwia również zapoznanie się z nowoczesnymi urządzeniami i osprzętem wykorzystywanym w procesie sprzątania i konserwacji. Na zajęciach zostaną również przedstawione zasady: organizacji służb sprzątających, utrzymywania czystości na zewnątrz i wewnątrz budynku/obiektu, segregacji śmieci. Uczestnicy nabywają praktyczne umiejętnośći w zakresie utrzymywania w czystości terenów przestrzeni miejskiej (parki, skwery, deptak, osiedla, cmentarze, place zabaw itd.) oraz pielęgnacji terenów zielonych.

 

Więcej…
 
Grupa kulinarna

Grupa kulinarna liczy 10 osób, kształcących się w zawodzie kucharz. Głównym celem uczestników jest nabywanie umiejętności sporządzania potraw zgodnie z wymogami technologii żywienia i higieny, utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych i zapleczu. Beneficjenci wiedzę zdobytą podczas zajęć z teorii zawodu wykorzystują podczas praktyk, które odbywają się w placówkach przedszkolnych oraz w szkołach.

Więcej…
 
Egzamin czeladniczy

Dnia 08.07.2014 r o odbył się przed komisją Lubelskiej Izby Rzemieślniczej egzamin czeladniczy dla trzech uczestniczek grupy fryzjerskiej. Egzamin obejmował część teoretyczną (pisemna i ustna) z zakresu rachunkowości zawodowej, przepisów prawa pracy, prawa gospodarczego, technologii, maszynoznawstwa, materiałoznawstwa, podstaw psychologii i pedagogiki oraz etapu praktycznego – samodzielne wykonanie zadań sprawdzających umiejętności praktyczne. Wszystkie uczestniczki uzyskały tytuł czeladnika w zawodzie fryzjer.

Więcej…
 
Grupa budowlana podczas zajęć praktycznych w ramach projektu CIS szansa na zmiany

Grupa budowlana podczas zajęć praktycznych w ramach projektu CIS szansa na zmiany.

Więcej…
 
CIS szansa na zmiany!

Centrum Integracji Społecznej w Chełmie w terminie od 01.04.2014r. do 30.06.2015r. realizuje projekt „CIS szansa na zmiany !” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”. Projekt skierowany jest do grupy 30 kobiet i 20 mężczyzn. Do projektu przyjmowane będą osoby zameldowane na terenie miasta Chełm, zarejestrowane w PUP,
w szczególności: osoby długotrwale bezrobotne, uzależnione od alkoholu poddające się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu, osoby bezdomne, osoby po zwolnieniu z zakładu karnego, nieaktywne zawodowo z tytułu opieki nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi.

Uczestnicy projektu zostali podzieleni na pięć grup zawodowych:

- grupa budowlana 10 mężczyzn

- grupa gospodarcza 10 mężczyzn

- grupa opiekuńcza 10 kobiet

- grupa kulinarna 10 kobiet

- grupa fryzjerska 10 kobiet

Wszyscy uczestnicy projektu uczestniczą w zajęciach z reintegracji społecznej. W ramach zadania zaplanowane są warsztaty motywacyjne dla wszystkich uczestników, które mają na celu nabywanie kompetencji kluczowych interpersonalnych i społecznych niezbędnych w życiu zawodowym i społecznym, edukacja rodzinna  dla uczestników mająca na celu między innymi umiejętność  budowania prawidłowych relacji  w rodzinie pokonywanie trudności z wychowaniem dzieci, pełnienie funkcji w rodzinie, warsztaty aktywizacji zawodowej dla wszystkich uczestników mające na celu między innymi nabywanie i rozwijanie umiejętności, aktywnego poszukiwania pracy, poruszania się po rynku pracy, nasi beneficjenci  korzystają ponadto z porad indywidualnych
z terapeutą uzależnień i porad prawnych.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 14